آرشیو صورتجلسات و مصوبات

گزارش و مصوبات هفتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(148)

مصوبات هفتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/12/23 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 23 اسفند 1399
گزارش و مصوبات شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(148)

مصوبات شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/11/25 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 25 بهمن 1399
گزارش و مصوبات شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(104)

مصوبات شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/10/27 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 27 دي 1399
گزارش و مصوبات شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(116)

مصوبات شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/10/25 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

پنجشنبه 25 دي 1399
گزارش و مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(115)

مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/10/12 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

جمعه 12 دي 1399
گزارش و مصوبات شصت و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات شصت و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(101)

مصوبات شصت وپنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/09/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 29 آذر 1399
گزارش و مصوبات شصت و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات شصت و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(100)

مصوبات شصت وچهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/08/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

پنجشنبه 29 آبان 1399
گزارش و مصوبات شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(503)

مصوبات شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/08/01 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

پنجشنبه 1 آبان 1399
گزارش و مصوبات شصت و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات شصت و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(93)

مصوبات شصت و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/06/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 29 شهريور 1399
گزارش و مصوبات شصت و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات شصت و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(143)

مصوبات شصت و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/05/30 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

پنجشنبه 30 مرداد 1399