آرشیو صورتجلسات و مصوبات

گزارش و مصوبات هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(161)

مصوبات هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/10/18 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 18 دي 1400
گزارش و مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(943)

مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/09/20 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 20 آذر 1400
گزارش و مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(110)

مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/08/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 22 آبان 1400
گزارش و مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(107)

مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/07/17 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 17 مهر 1400
گزارش و مصوبات هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(127)

مصوبات هفتاد و شمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/06/20 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 20 شهريور 1400
گزارش و مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(129)

مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/05/23 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 23 مرداد 1400
گزارش و مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(109)

مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/04/19 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 19 تير 1400
گزارش و مصوبات هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(202)

مصوبات هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/03/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 22 خرداد 1400
گزارش و مصوبات هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(153)

مصوبات هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/28 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

سه شنبه 28 ارديبهشت 1400
گزارش و مصوبات هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(136)

مصوبات هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/15 در محل استانداری به تصویب رسید.

چهارشنبه 15 ارديبهشت 1400