آرشیو صورتجلسات و مصوبات

گزارش و مصوبات نودمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات نودمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(65)

مصوبات نودمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/07/27 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

چهارشنبه 27 مهر 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(56)

مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/06/20 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

يکشنبه 20 شهريور 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(89)

مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/05/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 22 مرداد 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(108)

مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/03/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

يکشنبه 22 خرداد 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(76)

مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

پنجشنبه 29 ارديبهشت 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(110)

مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/24 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 24 ارديبهشت 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(101)

مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/01 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(299)

مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/12/25 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

چهارشنبه 25 اسفند 1400
گزارش و مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(105)

مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/12/21 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 21 اسفند 1400
گزارش و مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(111)

مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/11/23 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 23 بهمن 1400