آرشیو صورتجلسات و مصوبات

گزارش و مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(12)

مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/01 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(35)

مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/12/25 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

چهارشنبه 25 اسفند 1400
گزارش و مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(23)

مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/12/21 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 21 اسفند 1400
گزارش و مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(34)

مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/11/23 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 23 بهمن 1400
گزارش و مصوبات هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(51)

مصوبات هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/10/18 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 18 دي 1400
گزارش و مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(46)

مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/09/20 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 20 آذر 1400
گزارش و مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(40)

مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/08/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 22 آبان 1400
گزارش و مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(35)

مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/07/17 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 17 مهر 1400
گزارش و مصوبات هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(52)

مصوبات هفتاد و شمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/06/20 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 20 شهريور 1400
گزارش و مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(58)

مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/05/23 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 23 مرداد 1400