آرشیو صورتجلسات و مصوبات

گزارش و مصوبات نودمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات نودمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(347)

مصوبات نودمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/07/27 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

چهارشنبه 27 مهر 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(430)

مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/06/20 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

يکشنبه 20 شهريور 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(652)

مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/05/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 22 مرداد 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(571)

مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/03/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

يکشنبه 22 خرداد 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(364)

مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

پنجشنبه 29 ارديبهشت 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(556)

مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/24 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 24 ارديبهشت 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(121)

مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/01 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
گزارش و مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(317)

مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/12/25 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

چهارشنبه 25 اسفند 1400
گزارش و مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(128)

مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/12/21 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 21 اسفند 1400
گزارش و مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(133)

مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/11/23 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 23 بهمن 1400